ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 17 2 19 119 2 121 85 7 92 40 3 43 9 6 15 270 20 290
วิศวกรรมเครื่องกล 4 1 5 38 38 26 3 29 7 1 8 3 5 8 78 10 88
ปวส.ช่างยนต์ 2 2 14 14 5 5 2 2 2 2 25 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 3 3 2 2 5 5
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 21 21 19 19 4 4 46 46
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 1 1 3 3 1 1 2 1 5 6 2 10 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 6 1 7 47 1 48 41 41 24 1 25 5 5 123 3 126
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 15 15 6 6 5 1 6 29 1 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 1 4 12 1 13 17 17 12 12 5 5 49 2 51
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 20 20 18 18 7 7 45 45
วิศวกรรมอุตสาหการ 7 7 34 1 35 18 4 22 9 1 10 1 1 2 69 7 76
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 6 6 11 1 12 3 2 5 2 1 3 22 4 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 5 2 2 4 2 2 1 1 2 10 3 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 18 18 13 13 5 5 37 37
รวมทั้งหมด 17 2 19 119 2 121 85 7 92 40 3 43 9 6 15 270 20 290