ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 11 2 13 36 81 117 54 153 207 36 162 198 22 84 106 2 2 159 484 643
บริหารธุรกิจ 10 2 12 31 39 70 42 74 116 28 87 115 13 37 50 2 2 124 241 365
บธ.บ.การจัดการ 10 16 26 10 28 38 5 33 38 2 8 10 2 2 27 87 114
บธ.บ.การตลาด 4 4 10 12 22 12 24 36 4 34 38 2 20 22 32 90 122
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 6 2 8 9 4 13 16 9 25 14 9 23 7 5 12 52 29 81
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 2 7 9 4 13 17 5 11 16 2 4 6 13 35 48
บัญชี 1 1 5 33 38 11 74 85 8 74 82 9 47 56 34 228 262
บช.บ.การบัญชี 1 1 5 33 38 11 74 85 8 74 82 9 47 56 34 228 262
ศิลปศาสตร์ 9 9 1 5 6 1 1 1 15 16
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 9 1 5 6 1 1 1 15 16
รวมทั้งหมด 11 2 13 36 81 117 54 153 207 36 162 198 22 84 106 2 2 159 484 643