ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 105 14 119 409 23 432 254 44 298 99 20 119 12 3 15 879 104 983
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 12 12 37 4 41 20 4 24 1 1 71 8 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 4 4 24 4 28 14 4 18 42 8 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 8 8 13 13 6 6 1 1 29 29
วิศวกรรมไฟฟ้า 42 6 48 157 4 161 133 12 145 62 6 68 9 2 11 403 30 433
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 3 31 115 2 117 96 5 101 40 3 43 5 5 284 13 297
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 8 3 11 23 2 25 18 6 24 4 2 6 2 2 55 13 68
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 19 19 19 1 20 18 1 19 2 2 4 64 4 68
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 39 6 45 136 13 149 46 13 59 6 3 9 2 2 229 35 264
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 39 6 45 136 13 149 46 13 59 6 3 9 2 2 229 35 264
วิศวกรรมอุตสาหการ 23 2 25 104 6 110 38 15 53 11 7 18 1 1 176 31 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 5 8 4 12 10 7 17 3 5 8 1 1 26 17 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 2 20 96 2 98 28 8 36 8 2 10 150 14 164
รวมทั้งหมด 105 14 119 409 23 432 254 44 298 99 20 119 12 3 15 879 104 983