ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 22 68 90 52 222 274 40 241 281 29 207 236 21 108 129 164 846 1,010
บริหารธุรกิจ 17 26 43 42 110 152 30 111 141 18 82 100 13 31 44 120 360 480
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การตลาด 2 5 7 7 31 38 9 21 30 1 13 14 2 2 4 21 72 93
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 2 11 13 4 40 44 37 37 2 21 23 1 2 3 9 111 120
บธ.บ.การจัดการ 2 9 11 1 26 27 2 22 24 4 4 2 5 7 7 66 73
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 11 1 12 30 13 43 18 31 49 15 44 59 8 22 30 82 111 193
บัญชี 1 18 19 1 76 77 3 98 101 7 90 97 4 61 65 16 343 359
บช.บ.การบัญชี 1 18 19 1 76 77 3 98 101 7 90 97 4 61 65 16 343 359
ศิลปศาสตร์ 4 24 28 9 36 45 7 32 39 4 35 39 4 16 20 28 143 171
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 5 7 4 14 18 2 19 21 1 21 22 4 4 9 63 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 19 21 5 22 27 5 13 18 3 14 17 4 12 16 19 80 99
รวมทั้งหมด 22 68 90 52 222 274 40 241 281 29 207 236 21 108 129 164 846 1,010