ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 12 11 23 17 20 37 15 23 38 10 15 25 1 7 8 55 76 131
วิทยาศาสตร์ 11 5 16 13 7 20 12 5 17 3 3 6 1 3 4 40 23 63
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 5 16 13 7 20 12 5 17 3 3 6 1 3 4 40 23 63
อุตสาหกรรมเกษตร 1 6 7 4 13 17 3 18 21 7 12 19 4 4 15 53 68
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 5 5 6 6 1 8 9 1 1 2 2 20 22
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 1 1 2 4 7 11 2 10 12 6 11 17 4 4 13 33 46
รวมทั้งหมด 12 11 23 17 20 37 15 23 38 10 15 25 1 7 8 55 76 131