ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 312 49 361 696 96 792 438 97 535 202 61 263 56 19 75 5 5 1,709 322 2,031
วิศวกรรมเครื่องกล 62 5 67 194 3 197 99 2 101 67 1 68 14 1 15 2 2 438 12 450
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 19 19 30 30 11 11 6 6 1 1 67 67
ปวส.ช่างยนต์ 14 14 34 34 10 1 11 2 2 1 1 61 1 62
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 3 32 122 3 125 45 45 8 8 6 6 210 6 216
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 8 8 33 1 34 51 1 52 7 1 8 1 1 100 5 105
วิศวกรรมไฟฟ้า 112 19 131 219 38 257 202 46 248 95 33 128 26 10 36 1 1 655 146 801
ปวส.ไฟฟ้า 9 9 16 1 17 19 3 22 24 15 39 3 3 6 71 22 93
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 7 7 14 12 3 15 1 1 1 1 21 10 31
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 13 2 15 14 4 18 7 2 9 4 1 5 3 3 41 9 50
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 42 7 49 48 15 63 23 6 29 6 1 7 1 1 120 29 149
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 12 1 13 78 4 82 92 20 112 32 9 41 10 6 16 224 40 264
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 24 2 26 26 7 33 20 6 26 2 2 2 2 1 1 73 17 90
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 25 4 29 40 9 49 28 5 33 7 1 8 105 19 124
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 76 18 94 149 34 183 51 27 78 15 13 28 5 5 296 92 388
ปวส.ช่างก่อสร้าง 40 4 44 20 9 29 9 5 14 3 5 8 4 4 76 23 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 36 14 50 129 25 154 42 22 64 12 8 20 1 1 220 69 289
วิศวกรรมอุตสาหการ 62 7 69 134 21 155 86 22 108 25 14 39 11 8 19 2 2 320 72 392
ปวส.ช่างกลโรงงาน 19 1 20 23 23 12 12 2 2 1 1 56 2 58
ปวส.ช่างโลหะ 7 1 8 23 1 24 10 10 2 2 1 1 42 3 45
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 35 5 40 81 15 96 48 18 66 7 10 17 2 3 5 1 1 174 51 225
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 7 5 12 16 4 20 14 4 18 9 3 12 1 1 48 16 64
รวมทั้งหมด 312 49 361 696 96 792 438 97 535 202 61 263 56 19 75 5 5 1,709 322 2,031