ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 312 49 361 696 96 792 438 97 535 202 61 263 56 19 75 5 5 1,709 322 2,031
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6 2 8 40 9 49 89 14 103 93 10 103 23 5 28 2 2 253 40 293
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 25 4 29 40 9 49 28 5 33 7 1 8 105 19 124
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 7 5 12 16 4 20 14 4 18 9 3 12 1 1 48 16 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 8 8 33 1 34 51 1 52 7 1 8 1 1 100 5 105
วิศวกรรมเครื่องกล 62 3 65 186 3 189 66 1 67 16 16 7 7 1 1 338 7 345
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 19 19 30 30 11 11 6 6 1 1 67 67
ปวส.ช่างยนต์ 14 14 34 34 10 1 11 2 2 1 1 61 1 62
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 3 32 122 3 125 45 45 8 8 6 6 210 6 216
วิศวกรรมไฟฟ้า 107 19 126 194 34 228 162 37 199 67 28 95 19 9 28 1 1 550 127 677
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 7 7 14 12 3 15 1 1 1 1 21 10 31
ปวส.ไฟฟ้า 9 9 16 1 17 19 3 22 24 15 39 3 3 6 71 22 93
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 13 2 15 14 4 18 7 2 9 4 1 5 3 3 41 9 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 12 1 13 78 4 82 92 20 112 32 9 41 10 6 16 224 40 264
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 42 7 49 48 15 63 23 6 29 6 1 7 1 1 120 29 149
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 24 2 26 26 7 33 20 6 26 2 2 2 2 1 1 73 17 90
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 76 18 94 149 34 183 51 27 78 15 13 28 5 5 296 92 388
ปวส.ช่างก่อสร้าง 40 4 44 20 9 29 9 5 14 3 5 8 4 4 76 23 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 36 14 50 129 25 154 42 22 64 12 8 20 1 1 220 69 289
วิศวกรรมอุตสาหการ 61 7 68 127 16 143 70 18 88 11 10 21 2 5 7 1 1 272 56 328
ปวส.ช่างโลหะ 7 1 8 23 1 24 10 10 2 2 1 1 42 3 45
ปวส.ช่างกลโรงงาน 19 1 20 23 23 12 12 2 2 1 1 56 2 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 35 5 40 81 15 96 48 18 66 7 10 17 2 3 5 1 1 174 51 225
รวมทั้งหมด 312 49 361 696 96 792 438 97 535 202 61 263 56 19 75 5 5 1,709 322 2,031