ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 8 41 49 52 124 176 44 153 197 17 118 135 10 53 63 1 2 3 132 491 623
บริหารธุรกิจ 6 21 27 42 70 112 29 58 87 7 55 62 5 14 19 1 2 3 90 220 310
บธ.บ.การจัดการ 1 7 8 13 36 49 11 38 49 3 27 30 1 8 9 1 1 29 117 146
บธ.บ.การตลาด 1 4 5 8 6 14 1 4 5 11 11 2 2 1 1 11 27 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 1 3 18 10 28 15 4 19 3 8 11 3 2 5 41 25 66
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 2 9 11 3 18 21 2 12 14 1 9 10 1 2 3 1 1 9 51 60
บัญชี 20 20 9 45 54 11 84 95 5 47 52 3 31 34 28 227 255
บช.บ.การบัญชี 20 20 9 45 54 11 84 95 5 47 52 3 31 34 28 227 255
ศิลปศาสตร์ 2 2 1 9 10 4 11 15 5 16 21 2 8 10 14 44 58
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 2 1 9 10 4 11 15 5 16 21 2 8 10 14 44 58
รวมทั้งหมด 8 41 49 52 124 176 44 153 197 17 118 135 10 53 63 1 2 3 132 491 623