ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 29 6 35 92 34 126 67 39 106 25 36 61 13 16 29 3 2 5 229 133 362
พืชศาสตร์ 11 1 12 39 12 51 26 17 43 8 14 22 8 8 16 92 52 144
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
ปวส.พืชศาสตร์ 4 2 6 1 1 5 2 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 11 1 12 38 12 50 22 15 37 7 14 21 8 8 16 86 50 136
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 6 2 8 4 5 9 7 5 12 4 4 8 1 1 21 17 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 2 2 1 2 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 5 2 7 4 5 9 7 5 12 4 2 6 1 1 20 15 35
วิทยาศาสตร์ 5 1 6 18 8 26 21 1 22 6 5 11 1 1 2 3 2 5 54 18 72
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 2 7 2 2 1 1 1 1 7 4 11
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 1 6 13 6 19 19 1 20 6 4 10 1 1 3 2 5 47 14 61
สัตวศาสตร์และประมง 5 5 31 5 36 9 7 16 6 6 12 2 3 5 53 21 74
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1 2 1 1 3 3 6 1 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 2 27 2 29 5 6 11 3 6 9 2 3 5 39 17 56
วท.บ.ประมง 2 2 3 2 5 3 1 4 8 3 11
อุตสาหกรรมเกษตร 2 2 4 4 4 4 9 13 1 7 8 2 3 5 9 25 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 2 4 4 4 4 9 13 1 5 6 1 1 2 8 21 29
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 1 2 3
รวมทั้งหมด 29 6 35 92 34 126 67 39 106 25 36 61 13 16 29 3 2 5 229 133 362