ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 14 1 15 54 1 55 45 2 47 12 12 4 4 129 4 133
วิศวกรรมเครื่องกล 11 11 44 1 45 30 1 31 5 5 4 4 94 2 96
ปวส.ช่างยนต์ 10 10 35 35 17 17 1 1 2 2 65 65
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 8 8 13 13 4 4 1 1 27 27
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 1 1 2 1 1 1 1 2 2 4
วิศวกรรมไฟฟ้า 3 1 4 9 9 14 1 15 7 7 33 2 35
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 5 5 5 1 6 3 3 16 1 17
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 6 6 4 4 10 1 11
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 4 3 3 7 7
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 1 1 2 2
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 14 1 15 54 1 55 45 2 47 12 12 4 4 129 4 133