ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4 6 10 18 44 62 22 78 100 17 78 95 8 25 33 69 231 300
บริหารธุรกิจ 4 4 8 17 38 55 20 72 92 14 70 84 4 22 26 59 206 265
ปวส.การจัดการ 1 1 2 7 9 1 16 17 6 6 3 30 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1 3 5 5 1 1 1 1 2 1 1 4 8 12
บธ.บ.การจัดการ 2 2 10 15 25 10 25 35 7 17 24 5 5 27 64 91
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 3 4 7 7 17 24 5 35 40 3 15 18 18 71 89
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 2 2 2 7 9 2 13 15 1 11 12 2 2 7 33 40
ศิลปศาสตร์ 2 2 1 6 7 2 6 8 3 8 11 4 3 7 10 25 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 2 1 6 7 2 6 8 3 8 11 4 3 7 10 25 35
รวมทั้งหมด 4 6 10 18 44 62 22 78 100 17 78 95 8 25 33 69 231 300