ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 30 8 38 134 55 189 119 71 190 69 66 135 14 29 43 366 229 595
พืชศาสตร์ 5 5 30 17 47 16 19 35 11 19 30 2 7 9 64 62 126
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 9 1 10 3 3 6 3 3 6 1 3 4 19 10 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 21 16 37 13 16 29 8 16 24 1 4 5 45 52 97
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 13 6 19 8 10 18 5 15 20 3 7 10 32 38 70
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 13 6 19 8 10 18 5 15 20 3 7 10 32 38 70
วิทยาศาสตร์ 3 3 9 2 11 9 4 13 8 4 12 3 2 5 32 12 44
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 9 2 11 9 4 13 8 4 12 3 2 5 32 12 44
สัตวศาสตร์และประมง 13 2 15 48 16 64 34 26 60 16 24 40 4 8 12 115 76 191
ปวส.สัตวศาสตร์ 8 2 10 4 4 8 1 1 2 2 2 4 15 9 24
ปวส.ประมง 3 3 6 1 7 1 1 10 1 11
วท.บ.สัตวศาสตร์ 1 1 25 10 35 23 19 42 11 20 31 3 7 10 63 56 119
วท.บ.ประมง 1 1 13 1 14 10 6 16 3 2 5 1 1 27 10 37
อุตสาหกรรมเกษตร 6 6 12 34 14 48 52 12 64 29 4 33 2 5 7 123 41 164
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 3 3 8 1 9 15 15 7 7 33 1 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 2 2 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 6 8 4 12 16 5 10 15 2 4 6 5 5 13 37 50
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 1 1 21 21 32 32 19 19 2 2 75 75
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 30 8 38 134 55 189 119 71 190 69 66 135 14 29 43 366 229 595