ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 14 14 28 1 29 80 4 84 84 11 95 11 8 19 217 24 241
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 12 1 13 64 4 68 78 10 88 10 7 17 165 22 187
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 5 1 6 17 3 20 28 5 33 3 4 7 54 13 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 20 1 21 21 5 26 4 2 6 47 8 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 5 5 27 27 29 29 3 1 4 64 1 65
วิศวกรรมเครื่องกล 13 13 16 16 16 16 6 1 7 1 1 2 52 2 54
ปวส.ช่างยนต์ 13 13 16 16 16 16 6 1 7 1 1 2 52 2 54
รวมทั้งหมด 14 14 28 1 29 80 4 84 84 11 95 11 8 19 217 24 241