ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 108 134 242 459 733 1,192 407 903 1,310 196 802 998 66 258 324 2 8 10 1,238 2,838 4,076
บริหารธุรกิจ 98 78 176 376 417 793 320 534 854 158 474 632 45 167 212 2 8 10 999 1,678 2,677
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 12 16 28 20 50 70 19 43 62 9 30 39 6 14 20 66 153 219
บธ.บ.การจัดการ 10 26 36 49 118 167 44 124 168 23 93 116 5 15 20 2 8 10 133 384 517
บธ.บ.การตลาด 14 6 20 91 70 161 78 138 216 34 127 161 8 40 48 225 381 606
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 6 7 31 60 91 20 83 103 11 67 78 1 17 18 64 233 297
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 46 15 61 167 74 241 105 50 155 36 11 47 8 6 14 362 156 518
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 15 9 24 18 45 63 54 96 150 45 136 181 13 60 73 145 346 491
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 9 9 4 15 19 4 24 28
บัญชี 6 48 54 39 243 282 38 237 275 18 155 173 9 41 50 110 724 834
บช.บ.การบัญชี 6 48 54 39 243 282 38 237 275 18 155 173 9 41 50 110 724 834
ศิลปศาสตร์ 4 8 12 44 73 117 49 132 181 20 173 193 12 50 62 129 436 565
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 21 46 67 21 75 96 3 82 85 3 35 38 48 240 288
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 6 10 17 24 41 23 42 65 14 62 76 7 12 19 65 146 211
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 6 3 9 5 15 20 3 29 32 2 3 5 16 50 66
รวมทั้งหมด 108 134 242 459 733 1,192 407 903 1,310 196 802 998 66 258 324 2 8 10 1,238 2,838 4,076