ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 298 22 320 1,152 133 1,285 1,002 212 1,214 442 154 596 138 34 172 35 28 63 3,067 583 3,650
วิศวกรรมเครื่องกล 76 7 83 257 22 279 213 29 242 98 17 115 27 5 32 1 1 671 81 752
ปวส.ช่างยนต์ 13 13 27 27 13 13 8 8 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 9 9 35 5 40 20 20 40 10 8 18 4 2 6 78 35 113
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 11 7 18 36 14 50 13 9 22 8 7 15 1 1 68 38 106
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 43 43 140 3 143 138 138 65 1 66 18 2 20 404 6 410
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 19 19 29 29 2 2 50 50
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 5 1 6 5 5 1 1 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 84 7 91 420 41 461 410 56 466 178 40 218 77 9 86 35 27 62 1,204 180 1,384
ปวส.ไฟฟ้า 1 1 6 6 11 11 14 1 15 2 2 34 1 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 5 2 7 22 22 14 5 19 6 3 9 35 27 62 82 37 119
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 13 2 15 11 11 1 1 2 25 3 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 32 1 33 146 17 163 124 16 140 31 2 33 4 4 337 36 373
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 13 1 14 81 2 83 141 11 152 92 21 113 45 4 49 372 39 411
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 76 4 80 42 2 44 10 1 11 2 2 136 7 143
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 11 11 2 1 3 5 1 6 6 3 9 3 1 4 27 6 33
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 14 2 16 12 3 15 9 3 12 3 3 6 44 11 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 10 3 13 60 13 73 50 18 68 5 5 10 125 39 164
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 18 1 19 22 1 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 38 6 44 198 39 237 145 63 208 53 48 101 14 7 21 448 163 611
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 33 5 38 42 24 66 8 27 35 3 3 90 59 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 13 4 17 16 19 35 24 25 49 6 11 17 1 1 59 60 119
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 18 2 20 149 15 164 79 14 93 39 10 49 14 3 17 299 44 343
วิศวกรรมอุตสาหการ 100 2 102 277 31 308 234 64 298 113 49 162 20 13 33 744 159 903
ปวส.ช่างกลโรงงาน 14 14 14 14 10 10 38 38
ปวส.ช่างโลหะ 4 4 6 6 4 4 4 4 18 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 2 14 14 18 5 23 6 3 9 1 1 2 41 9 50
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 35 1 36 120 11 131 57 19 76 12 7 19 1 1 225 38 263
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 59 1 60 111 19 130 95 34 129 50 28 78 8 10 18 323 92 415
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 11 1 12 46 6 52 31 11 42 10 2 12 98 20 118
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 298 22 320 1,152 133 1,285 1,002 212 1,214 442 154 596 138 34 172 35 28 63 3,067 583 3,650