ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 298 22 320 1,152 133 1,285 1,002 212 1,214 442 154 596 138 34 172 35 28 63 3,067 583 3,650
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 23 3 26 118 21 139 150 51 201 53 46 99 13 8 21 357 129 486
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 33 5 38 42 24 66 8 27 35 3 3 90 59 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 10 3 13 60 13 73 50 18 68 5 5 10 125 39 164
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 14 2 16 12 3 15 9 3 12 3 3 6 44 11 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 11 1 12 46 6 52 31 11 42 10 2 12 98 20 118
วิศวกรรมเครื่องกล 76 7 83 257 22 279 213 29 242 98 17 115 27 5 32 1 1 671 81 752
ปวส.ช่างยนต์ 13 13 27 27 13 13 8 8 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 9 9 35 5 40 20 20 40 10 8 18 4 2 6 78 35 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 43 43 140 3 143 138 138 65 1 66 18 2 20 404 6 410
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 19 19 29 29 2 2 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 11 7 18 36 14 50 13 9 22 8 7 15 1 1 68 38 106
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 5 1 6 5 5 1 1 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 68 4 72 346 26 372 348 35 383 164 32 196 74 6 80 35 27 62 1,035 130 1,165
ปวส.ไฟฟ้า 1 1 6 6 11 11 14 1 15 2 2 34 1 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 5 2 7 22 22 14 5 19 6 3 9 35 27 62 82 37 119
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 13 1 14 81 2 83 141 11 152 92 21 113 45 4 49 372 39 411
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 32 1 33 146 17 163 124 16 140 31 2 33 4 4 337 36 373
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 13 2 15 11 11 1 1 2 25 3 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 76 4 80 42 2 44 10 1 11 2 2 136 7 143
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 11 11 2 1 3 5 1 6 6 3 9 3 1 4 27 6 33
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 18 1 19 22 1 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 31 6 37 165 34 199 103 39 142 45 21 66 14 4 18 358 104 462
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 13 4 17 16 19 35 24 25 49 6 11 17 1 1 59 60 119
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 18 2 20 149 15 164 79 14 93 39 10 49 14 3 17 299 44 343
วิศวกรรมอุตสาหการ 100 2 102 266 30 296 188 58 246 82 38 120 10 11 21 646 139 785
ปวส.ช่างโลหะ 4 4 6 6 4 4 4 4 18 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 2 14 14 18 5 23 6 3 9 1 1 2 41 9 50
ปวส.ช่างกลโรงงาน 14 14 14 14 10 10 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 59 1 60 111 19 130 95 34 129 50 28 78 8 10 18 323 92 415
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 35 1 36 120 11 131 57 19 76 12 7 19 1 1 225 38 263
รวมทั้งหมด 298 22 320 1,152 133 1,285 1,002 212 1,214 442 154 596 138 34 172 35 28 63 3,067 583 3,650