ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 53 18 71 237 121 358 303 238 541 213 274 487 40 98 138 1 1 846 750 1,596
การออกแบบ 18 6 24 74 39 113 73 82 155 56 103 159 19 50 69 240 280 520
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 10 1 11 39 22 61 22 32 54 27 30 57 7 11 18 105 96 201
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 2 2 3 4 7 13 26 39 20 45 65 4 25 29 40 102 142
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 8 3 11 32 13 45 38 24 62 8 28 36 5 10 15 91 78 169
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1 1 3 4 7 4 4 8
เทคโนโลยีศิลป์ 8 5 13 50 36 86 34 42 76 28 32 60 5 13 18 1 1 125 129 254
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 7 3 10 34 29 63 19 31 50 16 24 40 4 10 14 1 1 80 98 178
ทล.บ.เซรามิก 1 2 3 16 7 23 15 11 26 12 8 20 1 3 4 45 31 76
ศิลปกรรม 16 5 21 44 19 63 90 32 122 62 39 101 6 10 16 218 105 323
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 16 5 21 44 19 63 90 32 122 62 39 101 6 10 16 218 105 323
สถาปัตยกรรม 11 2 13 69 27 96 106 82 188 67 100 167 10 25 35 263 236 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 1 4 4 1 2 3 6 2 8
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 3 3 14 10 24 33 31 64 22 48 70 3 16 19 75 105 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 7 2 9 51 17 68 72 49 121 45 52 97 7 9 16 182 129 311
รวมทั้งหมด 53 18 71 237 121 358 303 238 541 213 274 487 40 98 138 1 1 846 750 1,596