ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 17 12 29 52 35 87 53 45 98 35 33 68 9 11 20 166 136 302
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 13 6 19 48 23 71 48 36 84 33 26 59 8 10 18 150 101 251
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 3 6 10 8 18 6 13 19 3 9 12 22 33 55
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 1 1 1 10 11 3 15 18 2 13 15 1 9 10 8 47 55
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 9 3 12 37 5 42 39 8 47 28 4 32 7 1 8 120 21 141
สหวิทยาการ 4 6 10 4 12 16 5 9 14 2 7 9 1 1 2 16 35 51
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 2 3 5 4 10 14 4 8 12 1 6 7 1 1 2 12 28 40
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 2 3 5 2 2 1 1 1 1 2 4 6 10
รวมทั้งหมด 17 12 29 52 35 87 53 45 98 35 33 68 9 11 20 166 136 302