ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 17 12 29 52 35 87 53 45 98 35 33 68 9 11 20 166 136 302
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 13 6 19 48 23 71 48 36 84 33 26 59 8 10 18 150 101 251
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 9 3 12 37 5 42 39 8 47 28 4 32 7 1 8 120 21 141
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 1 1 1 10 11 3 15 18 2 13 15 1 9 10 8 47 55
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 3 6 10 8 18 6 13 19 3 9 12 22 33 55
สหวิทยาการ 4 6 10 4 12 16 5 9 14 2 7 9 1 1 2 16 35 51
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 2 3 5 4 10 14 4 8 12 1 6 7 1 1 2 12 28 40
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 2 3 5 2 2 1 1 1 1 2 4 6 10
รวมทั้งหมด 17 12 29 52 35 87 53 45 98 35 33 68 9 11 20 166 136 302