ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 10 4 14 65 44 109 71 60 131 40 76 116 19 41 60 4 2 6 209 227 436
พืชศาสตร์ 2 2 29 6 35 16 10 26 8 10 18 5 7 12 2 1 3 62 34 96
ปวส.พืชศาสตร์ 2 2 2 2 4 4
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 2 10 11 1 12 2 3 5 1 1 22 6 28
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 19 4 23 3 8 11 6 7 13 2 5 7 32 24 56
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 2 2 4 2 1 3 4 4 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 2 6 2 8 20 6 26 22 23 45 6 17 23 56 48 104
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 2 1 3 1 1 2 4 7 11 3 3 8 12 20
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 4 1 5 19 5 24 18 16 34 6 14 20 48 36 84
สัตวศาสตร์และประมง 6 6 27 15 42 28 21 49 7 23 30 1 6 7 69 65 134
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1
ปวส.ประมง 1 1 2 2 2 3 1 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 1 1 17 9 26 13 18 31 5 21 26 6 6 36 54 90
วท.บ.ประมง 4 4 9 5 14 13 3 16 2 2 4 1 1 29 10 39
อุตสาหกรรมเกษตร 4 4 3 21 24 7 23 30 3 20 23 7 11 18 2 1 3 22 80 102
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 12 14 6 16 22 1 18 19 9 9 9 55 64
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 3 1 8 9 1 6 7 1 1 2 18 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 7 2 9 2 1 3 11 3 14
รวมทั้งหมด 10 4 14 65 44 109 71 60 131 40 76 116 19 41 60 4 2 6 209 227 436