ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 69 9 78 338 20 358 221 36 257 80 18 98 8 2 10 212 31 243 928 116 1,044
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 4 19 2 21 7 3 10 30 5 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 1 15 2 17 6 3 9 22 5 27
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 4 4 1 1 8 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 27 1 28 138 8 146 125 11 136 50 5 55 7 1 8 114 10 124 461 36 497
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 1 17 89 2 91 89 6 95 35 2 37 5 5 56 6 62 290 17 307
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 9 9 20 6 26 15 3 18 5 2 7 20 2 22 69 13 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 29 29 21 2 23 10 1 11 2 1 3 38 2 40 102 6 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 27 5 32 113 11 124 40 11 51 8 2 10 1 1 51 11 62 240 40 280
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 27 5 32 113 11 124 40 11 51 8 2 10 1 1 51 11 62 240 40 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 15 3 18 83 1 84 37 12 49 15 8 23 1 1 47 10 57 197 35 232
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 2 2 10 1 11 11 8 19 3 6 9 1 1 26 16 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 3 16 73 73 26 4 30 12 2 14 47 10 57 171 19 190
รวมทั้งหมด 69 9 78 338 20 358 221 36 257 80 18 98 8 2 10 212 31 243 928 116 1,044