ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 6 5 11 14 25 39 19 76 95 16 56 72 9 10 19 30 57 87 94 229 323
บริหารธุรกิจ 6 4 10 13 23 36 17 72 89 14 52 66 6 9 15 24 52 76 80 212 292
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1 3 3 3 1 1 1 1 2 1 1 5 5 10 9 11 20
ปวส.การจัดการ 1 1 2 1 11 12 5 5 2 2 1 11 12 3 30 33
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 3 3 1 2 3 2 19 21 1 11 12 1 1 9 23 32 16 56 72
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 1 4 7 35 42 10 32 42 4 7 11 9 13 22 33 88 121
บธ.บ.การจัดการ 2 2 8 5 13 8 12 20 2 6 8 1 1 2 19 26 45
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
ศิลปศาสตร์ 1 1 1 2 3 2 4 6 2 4 6 3 1 4 6 5 11 14 17 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 1 2 3 2 4 6 2 4 6 3 1 4 6 5 11 14 17 31
รวมทั้งหมด 6 5 11 14 25 39 19 76 95 16 56 72 9 10 19 30 57 87 94 229 323