ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 201 19 220 973 101 1,074 807 195 1,002 331 119 450 96 25 121 799 127 926 3,207 586 3,793
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 18 3 21 111 16 127 132 44 176 33 38 71 6 6 12 79 26 105 379 133 512
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 25 5 30 38 19 57 7 18 25 1 1 17 14 31 94 57 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 6 3 9 61 8 69 35 18 53 3 4 7 105 33 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 12 1 13 17 2 19 7 4 11 2 4 6 34 7 41 77 18 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 2 15 42 5 47 16 12 28 4 1 5 28 5 33 103 25 128
วิศวกรรมเครื่องกล 54 2 56 212 23 235 165 25 190 78 12 90 18 2 20 150 14 164 677 78 755
ปวส.ช่างยนต์ 7 7 18 18 9 9 3 3 16 16 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 8 8 32 2 34 19 13 32 6 5 11 3 1 4 25 8 33 93 29 122
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 29 126 3 129 126 1 127 57 2 59 11 11 58 3 61 407 9 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 3 3 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 10 2 12 33 18 51 8 11 19 6 3 9 1 1 51 3 54 108 38 146
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 2 8 4 4 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 47 3 50 283 17 300 247 36 283 122 20 142 48 8 56 319 36 355 1,066 120 1,186
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 6 6 17 17 6 1 7 1 1 32 2 34 65 3 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 2 1 3 18 1 19 8 3 11 3 1 4 1 1 19 2 21 50 9 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 7 1 8 79 2 81 88 14 102 76 13 89 29 4 33 160 20 180 439 54 493
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 28 1 29 124 11 135 101 17 118 18 3 21 1 1 58 3 61 330 35 365
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 6 6 3 1 4 9 1 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 45 3 48 26 26 6 6 1 1 79 3 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 6 6 5 5 4 1 5 9 2 11 3 3 6 45 6 51 72 12 84
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 13 13 5 3 8 22 3 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 23 9 32 117 25 142 78 26 104 37 18 55 17 3 20 74 29 103 346 110 456
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 8 6 14 13 15 28 13 15 28 5 12 17 1 1 17 19 36 56 68 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 15 3 18 104 10 114 65 11 76 32 6 38 17 2 19 57 10 67 290 42 332
วิศวกรรมอุตสาหการ 59 2 61 250 20 270 185 64 249 61 31 92 7 6 13 177 22 199 739 145 884
ปวส.ช่างโลหะ 9 9 3 3 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 11 11 17 4 21 7 2 9 2 2 4 38 8 46
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 9 9 5 5 6 6 21 21 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 39 1 40 113 14 127 99 40 139 38 23 61 4 4 8 104 18 122 397 100 497
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 18 1 19 108 6 114 61 20 81 10 6 16 1 1 52 4 56 250 37 287
รวมทั้งหมด 201 19 220 973 101 1,074 807 195 1,002 331 119 450 96 25 121 799 127 926 3,207 586 3,793