ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 201 19 220 973 101 1,074 807 195 1,002 331 119 450 96 25 121 799 127 926 3,207 586 3,793
วิศวกรรมเครื่องกล 54 2 56 212 23 235 165 25 190 78 12 90 18 2 20 150 14 164 677 78 755
ปวส.ช่างยนต์ 7 7 18 18 9 9 3 3 16 16 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 8 8 32 2 34 19 13 32 6 5 11 3 1 4 25 8 33 93 29 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 10 2 12 33 18 51 8 11 19 6 3 9 1 1 51 3 54 108 38 146
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 29 126 3 129 126 1 127 57 2 59 11 11 58 3 61 407 9 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 3 3 6 6
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 2 8 4 4 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 58 6 64 356 26 382 299 56 355 132 28 160 50 12 62 353 43 396 1,248 171 1,419
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 6 6 17 17 6 1 7 1 1 32 2 34 65 3 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 2 1 3 18 1 19 8 3 11 3 1 4 1 1 19 2 21 50 9 59
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 6 6 3 1 4 9 1 10
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 28 1 29 124 11 135 101 17 118 18 3 21 1 1 58 3 61 330 35 365
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 7 1 8 79 2 81 88 14 102 76 13 89 29 4 33 160 20 180 439 54 493
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 45 3 48 26 26 6 6 1 1 79 3 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 6 6 5 5 4 1 5 9 2 11 3 3 6 45 6 51 72 12 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 12 1 13 17 2 19 7 4 11 2 4 6 34 7 41 77 18 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 6 3 9 61 8 69 35 18 53 3 4 7 105 33 138
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 13 13 5 3 8 22 3 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 30 9 39 142 30 172 116 45 161 44 36 80 17 4 21 91 43 134 440 167 607
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 25 5 30 38 19 57 7 18 25 1 1 17 14 31 94 57 151
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 8 6 14 13 15 28 13 15 28 5 12 17 1 1 17 19 36 56 68 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 15 3 18 104 10 114 65 11 76 32 6 38 17 2 19 57 10 67 290 42 332
วิศวกรรมอุตสาหการ 59 2 61 263 22 285 227 69 296 77 43 120 11 7 18 205 27 232 842 170 1,012
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 9 9 5 5 6 6 21 21 42 42
ปวส.ช่างโลหะ 9 9 3 3 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 11 11 17 4 21 7 2 9 2 2 4 38 8 46
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 18 1 19 108 6 114 61 20 81 10 6 16 1 1 52 4 56 250 37 287
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 39 1 40 113 14 127 99 40 139 38 23 61 4 4 8 104 18 122 397 100 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 2 15 42 5 47 16 12 28 4 1 5 28 5 33 103 25 128
รวมทั้งหมด 201 19 220 973 101 1,074 807 195 1,002 331 119 450 96 25 121 799 127 926 3,207 586 3,793