ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 10 5 15 45 29 74 64 56 120 37 30 67 11 10 21 235 62 297 402 192 594
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 7 3 10 41 16 57 60 46 106 34 24 58 10 9 19 118 46 164 270 144 414
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 6 2 8 30 3 33 49 8 57 28 4 32 9 2 11 60 15 75 182 34 216
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 2 7 9 3 21 24 2 12 14 1 7 8 7 14 21 15 61 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 1 2 9 6 15 8 17 25 4 8 12 16 17 33 38 49 87
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 35 35 35 35
สหวิทยาการ 3 2 5 4 13 17 4 10 14 3 6 9 1 1 2 117 16 133 132 48 180
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 40 7 47 40 7 47
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 1 4 10 14 4 9 13 2 6 8 1 1 2 12 26 38
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 2 2 4 3 3 1 1 1 1 7 3 10 10 9 19
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 22 4 26 22 4 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 46 46 46 46
วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ 2 2 4 2 2 4
รวมทั้งหมด 10 5 15 45 29 74 64 56 120 37 30 67 11 10 21 235 62 297 402 192 594