ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 174 30 204 638 83 721 439 96 535 177 54 231 46 21 67 625 137 762 2,099 421 2,520
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 2 7 37 4 41 95 14 109 95 15 110 19 4 23 72 12 84 323 51 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 26 2 28 34 9 43 34 7 41 7 1 8 28 10 38 133 29 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 5 2 7 17 4 21 16 7 23 8 2 10 12 2 14 58 18 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 1 1 2 6 6 44 1 45 45 1 46 4 1 5 32 32 132 4 136
วิศวกรรมเครื่องกล 36 3 39 146 2 148 92 2 94 13 13 10 10 125 7 132 422 14 436
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 11 11 17 17 16 16 39 39 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 9 9 26 26 11 1 12 3 3 2 2 36 1 37 87 2 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 16 3 19 103 2 105 65 1 66 10 10 8 8 50 6 56 252 12 264
วิศวกรรมไฟฟ้า 46 7 53 204 29 233 143 34 177 43 21 64 17 13 30 224 50 274 677 154 831
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 6 2 8 9 6 15 2 2 1 1 10 4 14 28 12 40
ปวส.ไฟฟ้า 6 6 15 15 16 3 19 12 8 20 3 5 8 30 4 34 82 20 102
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 4 1 5 16 2 18 2 2 3 3 3 1 4 18 10 28 46 14 60
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 1 6 74 74 80 17 97 20 9 29 9 7 16 81 11 92 269 45 314
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 21 3 24 59 15 74 26 9 35 4 1 5 1 1 50 18 68 161 46 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 3 16 7 4 11 1 1 2 21 8 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 4 18 3 21 10 1 11 2 2 4 1 1 35 3 38 70 9 79
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 56 13 69 141 37 178 54 25 79 19 8 27 1 1 92 45 137 362 129 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 28 3 31 24 10 34 5 5 10 6 2 8 43 18 61 106 38 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 10 38 117 27 144 49 20 69 13 6 19 1 1 49 27 76 256 91 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 31 5 36 110 11 121 55 21 76 7 10 17 3 3 112 23 135 315 73 388
ปวส.ช่างโลหะ 7 2 9 18 18 5 5 1 1 2 34 34 65 3 68
ปวส.ช่างกลโรงงาน 8 1 9 13 13 12 12 1 1 28 5 33 62 6 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 16 2 18 79 11 90 38 21 59 5 9 14 3 3 50 18 68 188 64 252
รวมทั้งหมด 174 30 204 638 83 721 439 96 535 177 54 231 46 21 67 625 137 762 2,099 421 2,520