ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 110 103 213 396 583 979 336 682 1,018 159 559 718 45 197 242 361 796 1,157 1,407 2,920 4,327
บริหารธุรกิจ 104 70 174 335 327 662 265 380 645 131 322 453 27 121 148 298 510 808 1,160 1,730 2,890
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 13 17 30 23 42 65 13 30 43 6 18 24 3 5 8 16 21 37 74 133 207
บธ.บ.การจัดการ 8 18 26 29 68 97 21 47 68 18 36 54 2 8 10 3 10 13 81 187 268
บธ.บ.การตลาด 11 5 16 59 48 107 47 87 134 27 66 93 6 20 26 150 226 376
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 7 9 24 44 68 17 52 69 7 37 44 2 14 16 1 1 53 154 207
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 34 8 42 129 49 178 84 36 120 20 13 33 4 5 9 271 111 382
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 19 9 28 36 57 93 48 111 159 34 124 158 7 45 52 160 407 567 304 753 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 17 6 23 35 19 54 35 17 52 18 20 38 8 8 116 70 186 221 140 361
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1 8 9 3 16 19 2 2 4 6 26 32
บัญชี 5 27 32 32 215 247 34 200 234 17 118 135 4 32 36 22 167 189 114 759 873
บช.บ.การบัญชี 5 27 32 32 215 247 34 200 234 17 118 135 4 32 36 22 167 189 114 759 873
ศิลปศาสตร์ 1 6 7 29 41 70 37 102 139 11 119 130 14 44 58 41 119 160 133 431 564
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 10 21 31 13 46 59 1 55 56 4 30 34 28 154 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 4 5 12 17 29 18 37 55 9 40 49 8 10 18 12 45 57 60 153 213
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 7 3 10 6 19 25 1 24 25 2 4 6 29 74 103 45 124 169
รวมทั้งหมด 110 103 213 396 583 979 336 682 1,018 159 559 718 45 197 242 361 796 1,157 1,407 2,920 4,327