ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 201 19 220 971 101 1,072 810 196 1,006 330 117 447 96 25 121 799 127 926 3,207 585 3,792
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 19 3 22 110 16 126 132 44 176 33 38 71 6 6 12 79 26 105 379 133 512
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 25 5 30 38 19 57 7 18 25 1 1 17 14 31 94 57 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 7 3 10 60 8 68 35 18 53 3 4 7 105 33 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 12 1 13 17 2 19 7 4 11 2 4 6 34 7 41 77 18 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 2 15 42 5 47 16 12 28 4 1 5 28 5 33 103 25 128
วิศวกรรมเครื่องกล 54 2 56 210 23 233 168 26 194 77 11 88 18 2 20 150 14 164 677 78 755
ปวส.ช่างยนต์ 7 7 18 18 9 9 3 3 16 16 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 8 8 32 2 34 20 14 34 5 4 9 3 1 4 25 8 33 93 29 122
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 29 124 3 127 128 1 129 57 2 59 11 11 58 3 61 407 9 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 3 3 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 10 2 12 33 18 51 8 11 19 6 3 9 1 1 51 3 54 108 38 146
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 2 8 4 4 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 47 3 50 284 17 301 247 36 283 122 19 141 48 8 56 319 36 355 1,067 119 1,186
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 6 6 17 17 6 1 7 1 1 32 2 34 65 3 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 2 1 3 18 1 19 8 3 11 3 1 4 1 1 19 2 21 50 9 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 7 1 8 79 2 81 89 13 102 76 13 89 29 4 33 160 20 180 440 53 493
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 28 1 29 125 11 136 100 18 118 18 2 20 1 1 58 3 61 330 35 365
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 6 6 3 1 4 9 1 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 45 3 48 26 26 6 6 1 1 79 3 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 6 6 5 5 4 1 5 9 2 11 3 3 6 45 6 51 72 12 84
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 13 13 5 3 8 22 3 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 23 9 32 116 25 141 78 26 104 37 18 55 17 3 20 74 29 103 345 110 455
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 8 6 14 13 15 28 13 15 28 5 12 17 1 1 17 19 36 56 68 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 15 3 18 103 10 113 65 11 76 32 6 38 17 2 19 57 10 67 289 42 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 58 2 60 251 20 271 185 64 249 61 31 92 7 6 13 177 22 199 739 145 884
ปวส.ช่างโลหะ 9 9 3 3 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 11 11 17 4 21 7 2 9 2 2 4 38 8 46
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 9 9 5 5 6 6 21 21 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 1 39 114 14 128 99 40 139 38 23 61 4 4 8 104 18 122 397 100 497
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 18 1 19 108 6 114 61 20 81 10 6 16 1 1 52 4 56 250 37 287
รวมทั้งหมด 201 19 220 971 101 1,072 810 196 1,006 330 117 447 96 25 121 799 127 926 3,207 585 3,792