ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 201 19 220 971 101 1,072 810 196 1,006 330 117 447 96 25 121 799 127 926 3,207 585 3,792
วิศวกรรมเครื่องกล 54 2 56 210 23 233 168 26 194 77 11 88 18 2 20 150 14 164 677 78 755
ปวส.ช่างยนต์ 7 7 18 18 9 9 3 3 16 16 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 8 8 32 2 34 20 14 34 5 4 9 3 1 4 25 8 33 93 29 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 10 2 12 33 18 51 8 11 19 6 3 9 1 1 51 3 54 108 38 146
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 29 124 3 127 128 1 129 57 2 59 11 11 58 3 61 407 9 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 3 3 6 6
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 2 8 4 4 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 59 6 65 356 26 382 299 56 355 132 27 159 50 12 62 353 43 396 1,249 170 1,419
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 6 6 17 17 6 1 7 1 1 32 2 34 65 3 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 2 1 3 18 1 19 8 3 11 3 1 4 1 1 19 2 21 50 9 59
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 6 6 3 1 4 9 1 10
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 28 1 29 125 11 136 100 18 118 18 2 20 1 1 58 3 61 330 35 365
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 7 1 8 79 2 81 89 13 102 76 13 89 29 4 33 160 20 180 440 53 493
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 45 3 48 26 26 6 6 1 1 79 3 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 6 6 5 5 4 1 5 9 2 11 3 3 6 45 6 51 72 12 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 12 1 13 17 2 19 7 4 11 2 4 6 34 7 41 77 18 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 7 3 10 60 8 68 35 18 53 3 4 7 105 33 138
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 13 13 5 3 8 22 3 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 30 9 39 141 30 171 116 45 161 44 36 80 17 4 21 91 43 134 439 167 606
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 25 5 30 38 19 57 7 18 25 1 1 17 14 31 94 57 151
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 8 6 14 13 15 28 13 15 28 5 12 17 1 1 17 19 36 56 68 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 15 3 18 103 10 113 65 11 76 32 6 38 17 2 19 57 10 67 289 42 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 58 2 60 264 22 286 227 69 296 77 43 120 11 7 18 205 27 232 842 170 1,012
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 9 9 5 5 6 6 21 21 42 42
ปวส.ช่างโลหะ 9 9 3 3 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 11 11 17 4 21 7 2 9 2 2 4 38 8 46
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 18 1 19 108 6 114 61 20 81 10 6 16 1 1 52 4 56 250 37 287
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 1 39 114 14 128 99 40 139 38 23 61 4 4 8 104 18 122 397 100 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 2 15 42 5 47 16 12 28 4 1 5 28 5 33 103 25 128
รวมทั้งหมด 201 19 220 971 101 1,072 810 196 1,006 330 117 447 96 25 121 799 127 926 3,207 585 3,792