ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 5 15 20 25 81 106 26 169 195 17 221 238 10 87 97 40 236 276 123 809 932
บริหารธุรกิจ 4 11 15 19 43 62 20 77 97 6 113 119 8 46 54 29 142 171 86 432 518
ปวส.การจัดการ 3 3 7 7 5 5 5 5 1 1 2 13 15 3 33 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1 3 5 4 9 2 3 5 7 7 1 4 5 8 3 11 18 22 40
ปวส.การตลาด 1 6 7 2 10 12 3 3 1 4 5 2 12 14 6 35 41
บธ.บ.การจัดการ 1 1 4 16 20 11 23 34 2 27 29 1 9 10 18 76 94
บธ.บ.การตลาด 6 3 9 2 10 12 1 8 9 6 6 9 27 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 1 1 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1 1 2 2 4 4 33 37 2 62 64 5 27 32 17 114 131 31 238 269
บัญชี 1 2 3 2 28 30 4 78 82 10 80 90 26 26 10 86 96 27 300 327
บช.บ.การบัญชี 1 2 3 2 28 30 4 78 82 10 80 90 26 26 10 86 96 27 300 327
ศิลปศาสตร์ 2 2 4 10 14 2 14 16 1 28 29 2 15 17 1 8 9 10 77 87
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 4 4 8 1 7 8 23 23 7 7 1 8 9 6 50 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 6 6 1 7 8 1 5 6 2 8 10 4 27 31
รวมทั้งหมด 5 15 20 25 81 106 26 169 195 17 221 238 10 87 97 40 236 276 123 809 932