ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 8 4 12 42 36 78 40 47 87 26 46 72 18 34 52 54 67 121 188 234 422
พืชศาสตร์ 2 2 11 2 13 11 5 16 5 5 10 4 7 11 3 4 7 36 23 59
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 7 1 8 1 2 3 13 3 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 6 2 8 4 4 8 2 3 5 3 4 7 17 13 30
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 2 1 3 4 1 4 5 4 7 11
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 2 4 11 1 12 20 11 31 17 19 36 4 15 19 41 28 69 95 76 171
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 2 3 1 1 2 3 5 3 3 6 4 4 10 4 14 17 16 33
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 10 1 11 18 8 26 14 16 30 4 11 15 31 24 55 78 60 138
สัตวศาสตร์และประมง 2 2 17 11 28 5 11 16 2 5 7 2 2 26 29 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 9 8 17 3 7 10 1 4 5 2 2 13 21 34
วท.บ.ประมง 2 2 7 3 10 2 4 6 1 1 2 12 8 20
อุตสาหกรรมเกษตร 2 2 4 3 22 25 4 20 24 2 17 19 10 10 20 10 35 45 31 106 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 1 1 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 1 3 2 11 13 3 12 15 1 16 17 1 7 8 10 33 43 19 80 99
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 1 9 10 1 7 8 2 17 19
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 9 3 12 2 2 10 5 15
รวมทั้งหมด 8 4 12 42 36 78 40 47 87 26 46 72 18 34 52 54 67 121 188 234 422