ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 8 4 12 19 39 58 30 92 122 17 78 95 9 33 42 52 129 181 135 375 510
บริหารธุรกิจ 6 2 8 16 20 36 21 46 67 11 41 52 3 14 17 40 69 109 97 192 289
บธ.บ.การจัดการ 4 7 11 9 10 19 4 12 16 3 3 17 32 49
บธ.บ.การตลาด 3 3 7 8 15 3 20 23 3 15 18 7 7 16 50 66
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 3 2 5 3 2 5 4 1 5 1 1 1 1 22 6 28 33 12 45
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 2 3 5 5 15 20 4 13 17 2 4 6 18 63 81 31 98 129
บัญชี 2 2 4 3 19 22 9 46 55 6 37 43 6 19 25 12 60 72 38 183 221
บช.บ.การบัญชี 2 2 4 3 19 22 9 46 55 6 37 43 6 19 25 12 60 72 38 183 221
รวมทั้งหมด 8 4 12 19 39 58 30 92 122 17 78 95 9 33 42 52 129 181 135 375 510