ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 13 44 57 43 189 232 26 191 217 16 154 170 11 74 85 29 214 243 138 866 1,004
บริหารธุรกิจ 9 21 30 34 85 119 19 81 100 4 42 46 5 13 18 11 87 98 82 329 411
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 1 1 3 23 26 1 14 15 1 7 8 2 5 7 7 50 57
บธ.บ.การตลาด 1 6 7 7 19 26 5 12 17 6 6 2 2 4 15 45 60
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 8 1 9 20 7 27 10 18 28 2 9 11 3 3 40 38 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 13 13 4 36 40 2 37 39 1 20 21 1 3 4 11 87 98 19 196 215
บัญชี 1 7 8 1 63 64 2 85 87 6 81 87 2 43 45 7 106 113 19 385 404
บช.บ.การบัญชี 1 7 8 1 63 64 2 85 87 6 81 87 2 43 45 7 106 113 19 385 404
ศิลปศาสตร์ 3 16 19 8 41 49 5 25 30 6 31 37 4 18 22 11 21 32 37 152 189
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 2 13 15 8 8 2 15 17 5 5 4 43 47
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 12 14 4 27 31 4 14 18 4 13 17 4 13 17 10 15 25 28 94 122
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 1 2 3 2 1 3 1 3 4 3 3 1 6 7 5 15 20
รวมทั้งหมด 13 44 57 43 189 232 26 191 217 16 154 170 11 74 85 29 214 243 138 866 1,004