ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 174 30 204 638 83 721 439 96 535 177 54 231 46 21 67 625 137 762 2,099 421 2,520
วิศวกรรมเครื่องกล 37 4 41 152 2 154 136 3 139 58 1 59 14 1 15 157 7 164 554 18 572
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 11 11 17 17 16 16 39 39 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 9 9 26 26 11 1 12 3 3 2 2 36 1 37 87 2 89
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 1 1 2 6 6 44 1 45 45 1 46 4 1 5 32 32 132 4 136
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 16 3 19 103 2 105 65 1 66 10 10 8 8 50 6 56 252 12 264
วิศวกรรมไฟฟ้า 50 7 57 230 31 261 177 43 220 77 28 105 24 14 38 252 60 312 810 183 993
ปวส.ไฟฟ้า 6 6 15 15 16 3 19 12 8 20 3 5 8 30 4 34 82 20 102
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 6 2 8 9 6 15 2 2 1 1 10 4 14 28 12 40
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 4 1 5 16 2 18 2 2 3 3 3 1 4 18 10 28 46 14 60
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 3 16 7 4 11 1 1 2 21 8 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 4 18 3 21 10 1 11 2 2 4 1 1 35 3 38 70 9 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 26 2 28 34 9 43 34 7 41 7 1 8 28 10 38 133 29 162
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 21 3 24 59 15 74 26 9 35 4 1 5 1 1 50 18 68 161 46 207
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 1 6 74 74 80 17 97 20 9 29 9 7 16 81 11 92 269 45 314
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 56 13 69 141 37 178 54 25 79 19 8 27 1 1 92 45 137 362 129 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 28 3 31 24 10 34 5 5 10 6 2 8 43 18 61 106 38 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 10 38 117 27 144 49 20 69 13 6 19 1 1 49 27 76 256 91 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 31 6 37 115 13 128 72 25 97 23 17 40 8 5 13 124 25 149 373 91 464
ปวส.ช่างโลหะ 7 2 9 18 18 5 5 1 1 2 34 34 65 3 68
ปวส.ช่างกลโรงงาน 8 1 9 13 13 12 12 1 1 28 5 33 62 6 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 5 2 7 17 4 21 16 7 23 8 2 10 12 2 14 58 18 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 16 2 18 79 11 90 38 21 59 5 9 14 3 3 50 18 68 188 64 252
รวมทั้งหมด 174 30 204 638 83 721 439 96 535 177 54 231 46 21 67 625 137 762 2,099 421 2,520