ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 3 6 8 8 16 21 10 31 5 5 10 1 1 2 9 3 12 47 30 77
การออกแบบ 3 3 6 8 8 16 21 10 31 5 5 10 1 1 2 9 3 12 47 30 77
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 3 3 6 8 8 16 21 10 31 5 5 10 1 1 2 9 3 12 47 30 77
รวมทั้งหมด 3 3 6 8 8 16 21 10 31 5 5 10 1 1 2 9 3 12 47 30 77