ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 27 7 34 87 38 125 78 49 127 41 38 79 9 20 29 170 84 254 412 236 648
พืชศาสตร์ 5 1 6 22 9 31 13 10 23 4 10 14 1 4 5 13 7 20 58 41 99
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 7 1 8 3 3 1 1 1 1 2 13 7 20 28 10 38
วท.บ.พืชศาสตร์ 1 1 2 15 8 23 10 10 20 4 9 13 3 3 30 31 61
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 12 5 17 10 12 22 6 14 20 1 7 8 76 50 126 108 88 196
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 12 5 17 10 12 22 6 14 20 1 7 8 74 50 124 106 88 194
วิทยาศาสตร์ 2 2 5 5 4 4 8 7 2 9 5 1 6 9 4 13 32 11 43
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 5 5 4 4 8 7 2 9 5 1 6 9 4 13 32 11 43
สัตวศาสตร์และประมง 12 3 15 22 12 34 19 13 32 8 9 17 5 5 24 9 33 85 51 136
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 2 8 1 2 3 2 3 5 1 1 15 4 19 24 12 36
ปวส.ประมง 2 2 5 1 6 9 5 14 16 6 22
วท.บ.สัตวศาสตร์ 4 1 5 10 8 18 13 10 23 6 8 14 5 5 33 32 65
วท.บ.ประมง 6 1 7 4 4 2 2 12 1 13
อุตสาหกรรมเกษตร 5 3 8 26 12 38 32 10 42 16 3 19 2 3 5 48 14 62 129 45 174
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 2 2 2 2 6 6 2 2 1 1 24 24 37 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 3 4 5 12 17 4 7 11 1 3 4 3 3 6 12 18 17 40 57
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 2 2 18 18 22 22 12 12 1 1 18 2 20 73 2 75
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 27 7 34 87 38 125 78 49 127 41 38 79 9 20 29 170 84 254 412 236 648