ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 43 15 58 201 86 287 262 209 471 145 207 352 32 59 91 180 151 331 863 727 1,590
การออกแบบ 18 6 24 63 26 89 55 63 118 38 70 108 15 29 44 58 57 115 247 251 498
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 11 2 13 25 13 38 18 21 39 22 23 45 7 6 13 20 19 39 103 84 187
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 1 1 4 5 9 11 23 34 10 30 40 3 12 15 14 20 34 42 91 133
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 7 3 10 34 8 42 26 19 45 5 17 22 2 7 9 24 16 40 98 70 168
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1 1 3 4 7 2 2 4 6 10
เทคโนโลยีศิลป์ 9 2 11 46 29 75 36 39 75 15 25 40 2 5 7 26 14 40 134 114 248
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 7 1 8 29 20 49 23 32 55 9 19 28 2 3 5 18 7 25 88 82 170
ทล.บ.เซรามิก 2 1 3 17 9 26 13 7 20 6 6 12 2 2 8 7 15 46 32 78
ศิลปกรรม 9 4 13 36 14 50 76 25 101 44 25 69 7 7 14 41 30 71 213 105 318
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 9 4 13 36 14 50 76 25 101 44 25 69 7 7 14 41 30 71 213 105 318
สถาปัตยกรรม 7 3 10 56 17 73 95 82 177 48 87 135 8 18 26 55 50 105 269 257 526
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 1 3 3 1 1 2 5 1 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 3 1 4 16 9 25 29 31 60 14 40 54 3 12 15 12 23 35 77 116 193
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 3 2 5 37 8 45 65 50 115 34 47 81 5 6 11 43 27 70 187 140 327
รวมทั้งหมด 43 15 58 201 86 287 262 209 471 145 207 352 32 59 91 180 151 331 863 727 1,590