ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 12 1 13 41 41 40 7 47 20 4 24 6 4 10 123 11 134 242 27 269
วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 8 8 7 3 10 1 2 3 2 3 5 17 5 22 37 13 50
ปวส.ช่างยนต์ 2 2 8 8 6 6 1 1 1 1 4 4 22 22
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 1 3 4 2 2 1 3 4 13 5 18 15 13 28
วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 17 17 29 1 30 17 1 18 3 3 75 4 79 145 6 151
ปวส.ไฟฟ้า 1 1 12 12 8 8 2 1 3 23 1 24
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 5 5 21 1 22 15 15 3 3 75 4 79 122 5 127
วิศวกรรมอุตสาหการ 6 1 7 16 16 4 3 7 2 1 3 1 1 2 31 2 33 60 8 68
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 4 1 5 9 9 3 1 4 1 1 16 3 19
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 5 5 1 2 3 2 2 1 1 2 31 2 33 41 5 46
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 2 2 3 3
รวมทั้งหมด 12 1 13 41 41 40 7 47 20 4 24 6 4 10 123 11 134 242 27 269