ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 12 36 48 42 182 224 26 190 216 16 154 170 11 74 85 26 202 228 133 838 971
บริหารธุรกิจ 9 16 25 33 83 116 19 80 99 4 42 46 5 13 18 9 79 88 79 313 392
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 3 23 26 1 14 15 1 7 8 2 5 7 7 49 56
บธ.บ.การตลาด 1 6 7 6 19 25 5 12 17 6 6 2 2 4 14 45 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 8 1 9 20 7 27 10 18 28 2 9 11 3 3 40 38 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 9 9 4 34 38 2 36 38 1 20 21 1 3 4 9 79 88 17 181 198
บัญชี 1 6 7 1 60 61 2 85 87 6 81 87 2 43 45 7 102 109 19 377 396
บช.บ.การบัญชี 1 6 7 1 60 61 2 85 87 6 81 87 2 43 45 7 102 109 19 377 396
ศิลปศาสตร์ 2 14 16 8 39 47 5 25 30 6 31 37 4 18 22 10 21 31 35 148 183
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 2 12 14 8 8 2 15 17 5 5 4 42 46
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 10 11 4 26 30 4 14 18 4 13 17 4 13 17 9 15 24 26 91 117
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 1 2 3 2 1 3 1 3 4 3 3 1 6 7 5 15 20
รวมทั้งหมด 12 36 48 42 182 224 26 190 216 16 154 170 11 74 85 26 202 228 133 838 971