ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3 4 7 16 19 35 17 23 40 10 18 28 8 8 13 16 29 59 88 147
วิทยาศาสตร์ 2 2 4 13 8 21 14 3 17 2 2 4 4 4 7 4 11 38 23 61
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 4 13 8 21 14 3 17 2 2 4 4 4 7 4 11 38 23 61
อุตสาหกรรมเกษตร 1 2 3 3 11 14 3 20 23 8 16 24 4 4 6 12 18 21 65 86
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 2 2 4 4 1 10 11 1 4 5 6 12 18 8 32 40
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 1 1 3 7 10 2 10 12 7 12 19 4 4 13 33 46
รวมทั้งหมด 3 4 7 16 19 35 17 23 40 10 18 28 8 8 13 16 29 59 88 147