ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 136 25 161 621 83 704 436 95 531 176 54 230 46 21 67 606 131 737 2,021 409 2,430
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 1 5 33 4 37 95 14 109 94 15 109 19 4 23 70 12 82 315 50 365
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 23 2 25 34 9 43 33 7 40 7 1 8 26 10 36 126 29 155
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 5 2 7 17 4 21 16 7 23 8 2 10 12 2 14 58 18 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 1 1 5 5 44 1 45 45 1 46 4 1 5 32 32 131 3 134
วิศวกรรมเครื่องกล 31 3 34 143 2 145 92 2 94 13 13 10 10 117 7 124 406 14 420
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 9 9 15 15 16 16 34 34 74 74
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 26 26 11 1 12 3 3 2 2 33 1 34 83 2 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 14 3 17 102 2 104 65 1 66 10 10 8 8 50 6 56 249 12 261
วิศวกรรมไฟฟ้า 39 6 45 202 29 231 142 33 175 43 21 64 17 13 30 214 48 262 657 150 807
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 4 1 5 9 6 15 2 2 1 1 9 4 13 25 11 36
ปวส.ไฟฟ้า 4 4 15 15 16 3 19 12 8 20 3 5 8 30 4 34 80 20 100
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 4 1 5 16 2 18 2 2 3 3 3 1 4 17 10 27 45 14 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 1 5 73 73 79 16 95 20 9 29 9 7 16 78 10 88 263 43 306
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 19 3 22 58 15 73 26 9 35 4 1 5 1 1 47 18 65 155 46 201
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 3 16 7 4 11 1 1 2 21 8 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 4 18 3 21 10 1 11 2 2 4 1 1 33 2 35 68 8 76
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 36 12 48 134 37 171 54 25 79 19 8 27 1 1 83 40 123 326 123 449
ปวส.ช่างก่อสร้าง 14 2 16 24 10 34 5 5 10 6 2 8 37 17 54 86 36 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 22 10 32 110 27 137 49 20 69 13 6 19 1 1 46 23 69 240 87 327
วิศวกรรมอุตสาหการ 26 3 29 109 11 120 53 21 74 7 10 17 3 3 122 24 146 317 72 389
ปวส.ช่างโลหะ 6 1 7 18 18 4 4 1 1 2 33 33 62 2 64
ปวส.ช่างกลโรงงาน 6 1 7 13 13 12 12 1 1 28 5 33 60 6 66
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 14 1 15 78 11 89 37 21 58 5 9 14 3 3 61 19 80 195 64 259
รวมทั้งหมด 136 25 161 621 83 704 436 95 531 176 54 230 46 21 67 606 131 737 2,021 409 2,430