ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 2 4 7 8 15 21 10 31 5 5 10 1 1 2 9 2 11 45 28 73
การออกแบบ 2 2 4 7 8 15 21 10 31 5 5 10 1 1 2 9 2 11 45 28 73
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 2 2 4 7 8 15 21 10 31 5 5 10 1 1 2 9 2 11 45 28 73
รวมทั้งหมด 2 2 4 7 8 15 21 10 31 5 5 10 1 1 2 9 2 11 45 28 73