ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4 17 21 23 104 127 37 103 140 11 75 86 4 28 32 32 104 136 111 431 542
บริหารธุรกิจ 1 12 13 17 54 71 28 42 70 3 29 32 2 9 11 21 44 65 72 190 262
บธ.บ.การจัดการ 5 5 4 26 30 8 19 27 1 11 12 1 5 6 2 2 14 68 82
บธ.บ.การตลาด 5 6 11 4 5 9 8 8 2 2 9 21 30
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 6 2 8 12 4 16 2 3 5 20 10 30
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1 6 7 2 20 22 4 14 18 7 7 1 2 3 21 42 63 29 91 120
บัญชี 2 5 7 5 42 47 8 54 62 4 36 40 1 16 17 3 55 58 23 208 231
บช.บ.การบัญชี 2 5 7 5 42 47 8 54 62 4 36 40 1 16 17 3 55 58 23 208 231
ศิลปศาสตร์ 1 1 1 8 9 1 7 8 4 10 14 1 3 4 8 5 13 16 33 49
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 1 8 9 1 7 8 4 10 14 1 3 4 8 5 13 16 33 49
รวมทั้งหมด 4 17 21 23 104 127 37 103 140 11 75 86 4 28 32 32 104 136 111 431 542