ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4 1 5 13 21 34 17 76 93 16 55 71 9 9 18 19 55 74 78 217 295
บริหารธุรกิจ 4 4 12 19 31 15 72 87 14 52 66 6 8 14 16 51 67 67 202 269
ปวส.การจัดการ 1 1 1 10 11 5 5 2 2 11 11 2 28 30
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 4 4 8 7 8 15
บธ.บ.การจัดการ 7 4 11 7 12 19 2 6 8 1 1 2 17 23 40
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 2 2 1 2 3 2 19 21 1 11 12 1 1 5 23 28 11 56 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 1 4 6 35 41 10 32 42 4 6 10 7 13 20 30 87 117
ศิลปศาสตร์ 1 1 1 2 3 2 4 6 2 3 5 3 1 4 3 4 7 11 15 26
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 1 2 3 2 4 6 2 3 5 3 1 4 3 4 7 11 15 26
รวมทั้งหมด 4 1 5 13 21 34 17 76 93 16 55 71 9 9 18 19 55 74 78 217 295