ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 13 6 19 80 31 111 72 45 117 41 38 79 9 20 29 147 77 224 362 217 579
พืชศาสตร์ 3 1 4 19 6 25 12 10 22 4 10 14 1 4 5 10 7 17 49 38 87
ปวส.พืชศาสตร์ 2 2 5 5 3 3 1 1 1 1 2 10 7 17 21 9 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 1 1 2 14 6 20 9 10 19 4 9 13 3 3 28 29 57
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 12 2 14 10 10 20 6 14 20 1 7 8 66 47 113 95 80 175
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 12 2 14 10 10 20 6 14 20 1 7 8 64 47 111 93 80 173
วิทยาศาสตร์ 1 1 4 4 4 4 8 7 2 9 5 1 6 7 4 11 28 11 39
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 4 4 4 4 8 7 2 9 5 1 6 7 4 11 28 11 39
สัตวศาสตร์และประมง 8 3 11 20 11 31 18 13 31 8 9 17 5 5 23 9 32 77 50 127
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 2 7 1 2 3 2 3 5 1 1 14 4 18 22 12 34
ปวส.ประมง 1 1 3 1 4 9 5 14 13 6 19
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 1 3 10 7 17 13 10 23 6 8 14 5 5 31 31 62
วท.บ.ประมง 6 1 7 3 3 2 2 11 1 12
อุตสาหกรรมเกษตร 1 2 3 25 12 37 28 8 36 16 3 19 2 3 5 41 10 51 113 38 151
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 2 1 2 3
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1 1 5 5 2 2 1 1 23 23 32 32
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 2 3 5 12 17 4 6 10 1 3 4 3 3 4 8 12 15 34 49
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 18 18 19 19 12 12 1 1 14 2 16 64 2 66
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 13 6 19 80 31 111 72 45 117 41 38 79 9 20 29 147 77 224 362 217 579