ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 6 6 21 1 22 63 5 68 45 9 54 4 6 10 113 14 127 252 35 287
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 1 11 53 4 57 43 9 52 4 5 9 88 14 102 198 33 231
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 1 6 14 2 16 15 5 20 2 4 6 29 3 32 65 15 80
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 20 2 22 11 4 15 28 9 37 60 15 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 19 19 17 17 2 1 3 31 2 33 73 3 76
วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 11 11 10 1 11 2 2 1 1 25 25 54 2 56
ปวส.ช่างยนต์ 6 6 11 11 10 1 11 2 2 1 1 25 25 54 2 56
รวมทั้งหมด 6 6 21 1 22 63 5 68 45 9 54 4 6 10 113 14 127 252 35 287