ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 80 79 159 376 530 906 333 657 990 152 552 704 44 198 242 327 771 1,098 1,312 2,787 4,099
บริหารธุรกิจ 77 53 130 321 310 631 263 369 632 125 322 447 27 122 149 271 494 765 1,084 1,670 2,754
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 9 11 20 23 42 65 11 29 40 6 17 23 3 5 8 14 22 36 66 126 192
บธ.บ.การจัดการ 7 17 24 29 65 94 21 47 68 17 36 53 2 8 10 3 10 13 79 183 262
บธ.บ.การตลาด 9 2 11 52 46 98 51 85 136 26 67 93 6 21 27 144 221 365
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 7 8 24 42 66 17 52 69 7 37 44 2 14 16 1 1 52 152 204
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 29 7 36 124 42 166 81 32 113 19 13 32 4 5 9 257 99 356
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 12 4 16 35 54 89 48 108 156 32 124 156 7 45 52 146 394 540 280 729 1,009
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 10 5 15 34 19 53 34 16 50 17 20 37 8 8 106 66 172 201 134 335
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1 8 9 3 16 19 1 2 3 5 26 31
บัญชี 3 20 23 29 181 210 33 188 221 17 115 132 4 32 36 21 164 185 107 700 807
บช.บ.การบัญชี 3 20 23 29 181 210 33 188 221 17 115 132 4 32 36 21 164 185 107 700 807
ศิลปศาสตร์ 6 6 26 39 65 37 100 137 10 115 125 13 44 57 35 113 148 121 417 538
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 10 20 30 13 44 57 1 54 55 4 30 34 28 150 178
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 4 11 17 28 18 37 55 9 37 46 7 10 17 11 45 56 56 150 206
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 5 2 7 6 19 25 24 24 2 4 6 24 68 92 37 117 154
รวมทั้งหมด 80 79 159 376 530 906 333 657 990 152 552 704 44 198 242 327 771 1,098 1,312 2,787 4,099