ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 151 11 162 936 99 1,035 797 192 989 319 119 438 93 25 118 729 125 854 3,025 571 3,596
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 8 2 10 101 16 117 132 43 175 32 38 70 6 6 12 71 25 96 350 130 480
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 2 2 20 5 25 38 18 56 7 18 25 1 1 16 13 29 83 55 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 3 2 5 57 8 65 35 18 53 3 4 7 98 32 130
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 11 1 12 17 2 19 7 4 11 2 4 6 28 7 35 68 18 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 2 15 42 5 47 15 12 27 4 1 5 27 5 32 101 25 126
วิศวกรรมเครื่องกล 47 1 48 204 23 227 163 25 188 75 12 87 18 2 20 136 14 150 643 77 720
ปวส.ช่างยนต์ 6 6 17 17 9 9 2 2 15 15 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 7 7 31 2 33 19 13 32 5 5 10 3 1 4 19 8 27 84 29 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 24 24 121 3 124 124 1 125 57 2 59 11 11 56 3 59 393 9 402
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 3 3 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 10 1 11 32 18 50 8 11 19 6 3 9 1 1 46 3 49 102 37 139
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 5 2 7 4 4 9 2 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 34 1 35 271 15 286 242 36 278 116 20 136 45 8 53 297 37 334 1,005 117 1,122
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 6 6 16 16 6 1 7 1 1 31 2 33 63 3 66
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 1 1 17 1 18 8 3 11 3 1 4 1 1 16 2 18 44 9 53
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 76 2 78 85 14 99 73 13 86 27 4 31 150 20 170 415 53 468
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 21 21 118 9 127 100 17 117 18 3 21 1 1 51 3 54 309 32 341
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 6 6 3 1 4 9 1 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 43 3 46 26 26 6 6 1 1 77 3 80
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 5 5 5 5 4 1 5 9 2 11 3 3 6 44 6 50 70 12 82
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 12 12 5 4 9 18 4 22
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 16 5 21 117 25 142 78 26 104 36 18 54 17 3 20 70 29 99 334 106 440
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 2 7 13 15 28 13 15 28 4 12 16 1 1 15 19 34 50 64 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 11 3 14 104 10 114 65 11 76 32 6 38 17 2 19 55 10 65 284 42 326
วิศวกรรมอุตสาหการ 46 2 48 243 20 263 182 62 244 60 31 91 7 6 13 155 20 175 693 141 834
ปวส.ช่างโลหะ 9 9 2 2 11 11
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 9 9 17 3 20 7 2 9 2 2 4 35 7 42
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 8 8 5 5 6 6 17 17 37 37
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 1 33 111 14 125 97 39 136 37 23 60 4 4 8 92 18 110 373 99 472
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 13 1 14 106 6 112 61 20 81 10 6 16 1 1 46 2 48 237 35 272
รวมทั้งหมด 151 11 162 936 99 1,035 797 192 989 319 119 438 93 25 118 729 125 854 3,025 571 3,596