ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 9 5 14 44 29 73 64 56 120 37 30 67 11 10 21 223 60 283 388 190 578
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 6 3 9 41 16 57 60 46 106 34 24 58 10 9 19 115 46 161 266 144 410
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 5 2 7 30 3 33 49 8 57 28 4 32 9 2 11 60 15 75 181 34 215
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 2 7 9 3 21 24 2 12 14 1 7 8 7 14 21 15 61 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 1 2 9 6 15 8 17 25 4 8 12 15 17 32 37 49 86
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 33 33 33 33
สหวิทยาการ 3 2 5 3 13 16 4 10 14 3 6 9 1 1 2 108 14 122 122 46 168
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 38 7 45 38 7 45
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 1 3 10 13 4 9 13 2 6 8 1 1 2 11 26 37
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 2 2 4 3 3 1 1 1 1 5 3 8 8 9 17
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 20 4 24 20 4 24
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 45 45 45 45
รวมทั้งหมด 9 5 14 44 29 73 64 56 120 37 30 67 11 10 21 223 60 283 388 190 578