ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 5 8 13 23 83 106 28 168 196 17 219 236 10 87 97 32 224 256 115 789 904
บริหารธุรกิจ 4 7 11 17 41 58 20 75 95 6 113 119 8 46 54 24 139 163 79 421 500
ปวส.การจัดการ 7 7 5 5 5 5 1 1 2 13 15 3 30 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1 3 4 4 8 2 2 4 7 7 1 4 5 7 3 10 16 21 37
ปวส.การตลาด 1 5 6 2 10 12 2 2 1 4 5 2 12 14 6 33 39
บธ.บ.การจัดการ 1 1 3 15 18 11 23 34 2 27 29 1 9 10 17 75 92
บธ.บ.การตลาด 6 3 9 2 10 12 1 8 9 6 6 9 27 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 1 1 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1 1 2 1 3 4 33 37 2 62 64 5 27 32 13 111 124 27 234 261
บัญชี 1 1 2 33 35 6 79 85 10 79 89 26 26 7 77 84 26 294 320
บช.บ.การบัญชี 1 1 2 33 35 6 79 85 10 79 89 26 26 7 77 84 26 294 320
ศิลปศาสตร์ 1 1 4 9 13 2 14 16 1 27 28 2 15 17 1 8 9 10 74 84
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 4 4 8 1 7 8 22 22 7 7 1 8 9 6 49 55
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 5 1 7 8 1 5 6 2 8 10 4 25 29
รวมทั้งหมด 5 8 13 23 83 106 28 168 196 17 219 236 10 87 97 32 224 256 115 789 904