ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 4 2 6 38 33 71 38 47 85 25 46 71 18 32 50 52 66 118 175 226 401
พืชศาสตร์ 8 2 10 10 5 15 4 5 9 4 7 11 3 4 7 29 23 52
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 4 6 1 7 1 2 3 11 3 14
วท.บ.พืชศาสตร์ 4 2 6 4 4 8 2 3 5 3 4 7 13 13 26
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 1 3 4 1 4 5 3 7 10
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 1 1 2 11 1 12 19 11 30 17 19 36 4 15 19 39 27 66 91 74 165
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 2 1 1 2 3 5 3 3 6 4 4 10 3 13 17 14 31
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 10 1 11 17 8 25 14 16 30 4 11 15 29 24 53 74 60 134
สัตวศาสตร์และประมง 2 2 17 11 28 5 11 16 2 5 7 2 2 26 29 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 9 8 17 3 7 10 1 4 5 2 2 13 21 34
วท.บ.ประมง 2 2 7 3 10 2 4 6 1 1 2 12 8 20
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 2 2 19 21 4 20 24 2 17 19 10 8 18 10 35 45 29 100 129
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 1 1 3 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 9 11 3 12 15 1 16 17 1 6 7 10 33 43 18 76 94
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 9 9 1 7 8 1 17 18
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 9 2 11 2 2 10 4 14
รวมทั้งหมด 4 2 6 38 33 71 38 47 85 25 46 71 18 32 50 52 66 118 175 226 401