ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 5 1 6 40 40 39 7 46 20 4 24 6 3 9 119 11 130 229 26 255
วิศวกรรมเครื่องกล 7 7 6 3 9 1 2 3 2 2 4 17 5 22 33 12 45
ปวส.ช่างยนต์ 7 7 5 5 1 1 1 1 4 4 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 1 3 4 2 2 1 2 3 13 5 18 15 12 27
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 2 17 17 29 1 30 17 1 18 3 3 74 4 78 142 6 148
ปวส.ไฟฟ้า 12 12 8 8 2 1 3 22 1 23
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 2 2 5 5 21 1 22 15 15 3 3 74 4 78 120 5 125
วิศวกรรมอุตสาหการ 3 1 4 16 16 4 3 7 2 1 3 1 1 2 28 2 30 54 8 62
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 1 4 9 9 3 1 4 1 1 15 3 18
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 5 1 2 3 2 2 1 1 2 28 2 30 37 5 42
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 5 1 6 40 40 39 7 46 20 4 24 6 3 9 119 11 130 229 26 255