ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 857 118 975 857 118 975
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13 13 13 13
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 13 13 13 13
วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 9 9
ปวส.ช่างกลเกษตร 9 9 9 9
วิศวกรรมไฟฟ้า 477 40 517 477 40 517
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 4 2 6 4 2 6
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 278 19 297 278 19 297
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 67 11 78 67 11 78
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 1 13 12 1 13
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 113 7 120 113 7 120
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 197 49 246 197 49 246
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 197 49 246 197 49 246
วิศวกรรมอุตสาหการ 161 29 190 161 29 190
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 17 9 26 17 9 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 144 20 164 144 20 164
รวมทั้งหมด 857 118 975 857 118 975