ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 71 108 179 71 108 179
วิทยาศาสตร์ 47 35 82 47 35 82
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 47 35 82 47 35 82
อุตสาหกรรมเกษตร 24 73 97 24 73 97
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 16 57 73 16 57 73
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 8 16 24 8 16 24
รวมทั้งหมด 71 108 179 71 108 179