ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,214 472 2,686 2,214 472 2,686
วิศวกรรมเครื่องกล 560 21 581 560 21 581
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 89 89 89 89
ปวส.ช่างยนต์ 101 3 104 101 3 104
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 251 14 265 251 14 265
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 119 4 123 119 4 123
วิศวกรรมไฟฟ้า 873 212 1,085 873 212 1,085
ปวส.ไฟฟ้า 82 14 96 82 14 96
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 31 12 43 31 12 43
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 48 15 63 48 15 63
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 180 64 244 180 64 244
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 286 64 350 286 64 350
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 9 9 9 9
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 96 13 109 96 13 109
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 141 30 171 141 30 171
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 360 126 486 360 126 486
ปวส.ช่างก่อสร้าง 102 34 136 102 34 136
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 258 92 350 258 92 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 421 113 534 421 113 534
ปวส.ช่างกลโรงงาน 77 15 92 77 15 92
ปวส.ช่างโลหะ 52 2 54 52 2 54
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 225 80 305 225 80 305
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 67 16 83 67 16 83
รวมทั้งหมด 2,214 472 2,686 2,214 472 2,686